Mr. Kiritbhai Shah
(President)
543 Maar Place, Fremont California
94536, USA
Email: kiritshah@yahoo.com
Phone: (R) 510 797 6616 / Cell: 510 861 4080
Dr Nayanbhai Nanavati – UK Email: nayan.nanavati@gmail.com
 Dr Shaishav Bhagat
(Spine Consultant) – UK
Email: shaishav.bhagat@yahoo.co.uk
Dr Shital Parikh
(Pediatric Orthopedic Consultant) – USA
Email: shital.parikh@cchmc.org
Mr. Vivek Bhagat Email: vbhagat@hotmail.com
Phone: +1 408-888-7455
Mr. Takshak Desai Email: desaitakshak@gmail.com
Phone: +1 508-654-5889
Mr. Bipin Shah Email: bipinshah@kovair.com
Phone: +1 408-813-1401