Shri Kiritbhai Shah
(Executive Director)
543 Maar Place, Fremont California
94536, USA
Email: kiritshah@yahoo.com
Phone: (R) 510 797 6616 / Cell: 510 861 4080
 Dr Shaishav Bhagat
(Spine Consultant) – UK
Dr Shital Parikh
(Pediatric Orthopedic Consultant) – USA