• Shri Rashmikant Shah
  • Shri N.K Patel
  • Shri Kamal Sheth
  • Shri Milan Dalal
  • Shri Mukesh shah
  • Lion Mukesh Patel
  • Pratik Shah
  • Biren Shah
  • Kirtan Shah
long term comitee